Adatvédelem

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
A RABÓCZKI BALÁZS KAPUSISKOLA SZOLGÁLTATÁSAI KAPCSÁN FELMERÜLŐ, VALAMINT A RABOCZKIKAPUSISKOLA.HU HONLAP HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOSAN FELMERÜLŐ ADATKEZELÉSHEZ

Hatályos: 2018. 05. 25. napjától

1. Jelen tájékoztató célja
A Rabóczki Balázs Kapusiskola (2045 Törökbálint, Torbágy u. 1.), a www.raboczkikapusiskola.hu honlap és az azon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtója (a továbbiakban: Rabó Kapussuli vagy Szolgáltató) az alábbiakban tájékoztatja a olvasóit, jelentkezőit, kapusait (a továbbiakban Felhasználóit) a Rabóczki balázs Kapusiskola és a raboczkikapusiskola.hu honlap szolgáltatás részeként, illetőleg az azzal összefüggésben folytatott adatkezelésekkel kapcsolatban az Európai Parlament és Tanács Általános
Adatvédelmi Rendeletéről szóló 2016/679 számú rendeletével (a továbbiakban:
GDPR) összhangban.
Szolgáltató magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatvédelmi nyilatkozat tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy az általa nyújtott szolgáltatással kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.
 
Szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen nyilatkozat megváltoztatására. Az esetleges változtatásokról felhasználóit a változásokat megelőzően értesíti.
Szolgáltató elkötelezett Felhasználói személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei (sportolói) információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Rabó Kapussuli a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
  
2. Definíciók
2.1. személyes adat:
bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;
 
2.2. hozzájárulás:
az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
 
2.3. tiltakozás:
az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
 
2.4. adatkezelő:
az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 
2.5. adatkezelés:
az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;
 
2.6. adattovábbítás:
ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;
 
2.7. nyilvánosságra hozatal:
ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;
 
2.8. adattörlés:
az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
 
2.9. adatzárolás:
az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;
 
2.10. adatmegsemmisítés:
adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 
2.11. adatfeldolgozás:
az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;
 
2.12. adatfeldolgozó:
az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;
 
2.13. harmadik személy:
olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
 
2.14. harmadik ország:
minden olyan ország, amely nem tagja az Európai Gazdasági Térségnek.
 
3. Alapelvek a Rabó Kapussuli adatkezelése során:
Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli.
Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.
Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.
Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.
A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:
-felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;
-pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek;
-tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos.
A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.
Személyes adat (beleértve a különleges adatot is) az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül – harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme.
Az Európai Gazdasági Térség tagállamaiba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

4. Milyen személyes adataidat, meddig kezeljük, mire használjuk őket, és Milyen felhatalmazás alapján?
Az adatkezelésünk jogalapjai az alábbiak:
a) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a felhasználó megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez;
b) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó, mint érintett az egyik fél;
c) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
d) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges;
e) az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. §-a által biztosított adatkezelési engedély, amely szerint a Felhasználó hozzájárulása nélkül kezelhetők a Felhasználó természetes személyazonosító adatai (név, születési név, anyja születési neve, születési hely és idő) és lakcíme az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából, továbbá a Felhasználó hozzájárulása nélkül kezelhetők a Felhasználó természetes személyazonosító adatai, lakcíme, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatok az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából (a továbbiakban: Elkertv.).
Az adatkezelés jogalapját az alábbiakban adatkategóriánként és adatkezelési célonként külön-külön meghatározzuk. Az adatkezelés jogalapja minden esetben a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja. Az adatkezelés időtartama minden esetben a Vendég általi visszavonásig tart!

KEZELT ADAT: NÉV
ADAT FORRÁSA: az érintett Vendég
ADATKEZELÉS CÉLJA: kapcsolattartás, azonosítás belépéskor, regisztráció, igény- és jogérvényesítés
KEZELT ADAT: E-MAIL CÍM
ADAT FORRÁSA: az érintett Vendég
ADATKEZELÉS CÉLJA: kapcsolattartás, azonosítás belépéskor (pl. névazonosság esetén), regisztráció, igény- és jogérvényesítés
KEZELT ADAT: TELEFONSZÁM
ADAT FORRÁSA: az érintett Vendég
ADATKEZELÉS CÉLJA: kapcsolattartás, azonosítás belépéskor (pl. névazonosság esetén), regisztráció, igény- és jogérvényesítés
KEZELT ADAT: LAKCÍM
ADAT FORRÁSA: az érintett Vendég
ADATKEZELÉS CÉLJA: kapcsolattartás
KEZELT ADAT: KLUB
ADAT FORRÁSA: az érintett Vendég
ADATKEZELÉS CÉLJA: azonosítás
KEZELT ADAT: SZÜLETÉSI IDŐ
ADAT FORRÁSA: az érintett Vendég
ADATKEZELÉS CÉLJA: azonosítás
KEZELT ADAT: SZÜLŐRE/KAPCSOLATTARTÓRA VONATKOZÓ ADATOK (név, telefonszám, e-mail cím, lakcím, munkahely)
ADAT FORRÁSA: kiskorú Vendég esetén a Szülő/Kapcsolattartó
ADATKEZELÉS CÉLJA: kizárólag az adott eseményhez (amelyhez az adatbekérés megtörtént) kötődő kapcsolattartás, értesítés, információközlés
KEZELT ADAT: ALLERGIÁRA, BETEGSÉGRE, EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ
ADAT FORRÁSA: érintett Vendég, kiskorú Vendég esetén a Szülő/Kapcsolattartó
ADATKEZELÉS CÉLJA: egészségügyi kockázati tényezőkből adódó bárminemű egészségkárosodást okozó állapot kizárása
KEZELT ADAT: RUHAMÉRET
ADAT FORRÁSA: érintett Vendég
ADATKEZELÉS CÉLJA: kizárólag az adott eseményhez (amelyhez az adatbekérés megtörtént) járó póló, mez, egyéb ruhadarab, kiegészítő beszerzéséhez szükséges

Közösségi média
Honlapunkon úgy nevezett közösségi modulokat (plugin-eket) használunk, mint a Facebook, a Pinterest, Youtube. Ezeket a szolgáltatásokat a Facebook Inc., Google Inc. szolgáltatja.
A Facebook üzemeltetője Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. A Facebook pluginokról szóló tájékoztatót és azok kinézetét az alábbi linken tekintheted meg: https://developers.facebook.com/docs/plugins
A Youtube üzemeltetője a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). A Google pluginokról szóló tájékoztatót és azok kinézetét az alábbi linken tekintheted meg: https://developers.google.com/+/web/
Ha felkeresed honlapunkat, amely pluginokat tartalmaz, a böngésző közvetlen kapcsolatot teremt a Facebook vagy a Google szerverével. A pluginok tartalmát a mindenkori szolgáltató direkt az böngészőbe közvetíti és beépül az oldalba. A pluginok beépítésének köszönhetően a szolgáltató információkat kap arról, hogy a böngésző betöltötte a megfelelő oldalt akkor is, ha nem rendelkezik profillal vagy épp nincs bejelentkezve. Ezt az információt (az IP címet is beleértve) a böngészőtől közvetlenül a szolgáltató USA-ban található szerverére továbbítják és ott tárolják.
Ha valamelyik fenti közösségi média szolgáltatónál bejelentkeztél, a szolgáltatók a látogatásodat a honlapunkon hozzárendelik a Te Facebook, Youtube profilodhoz. Ha kapcsolatot teremtesz a pluginokkal, pl. használod a „Tetszik” gombokat, a megfelelő információt is közvetlenül a szolgáltató szerverére továbbítják és ott tárolják.
Az adatgyűjtés célját és terjedelmét, információkat az adatok további feldolgozásáról és felhasználásáról, a jogaidról és az adatvédelmi beállítások lehetőségeiről a szolgáltató adatvédelmi rendelkezéseiben olvashatsz:
Facebook: http://www.facebook.com/policy.php
Google: https://policies.google.com/privacy
Ha nem akarod, hogy a közösségi oldalak adatokat gyűjtsenek az online tevékenységedről, akkor az oldalak felkeresése előtt jelentkezz ki a megfelelő szolgáltatótól. A pluginok betöltését a böngésződbe az Add-Ons segítségéve teheted meg pl. Skript-Blocker „NoScript” (http://noscript.net/).

A bíróság, az ügyész és a nyomozó hatóság tájékoztatás, adatközlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti a Rabó Kapussulit. (Be. 71. §).
A Rabó Kapussuli a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
 
5. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága
A Rabó Kapussuli a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott esetleges informatikai eszközöket biztosító társaságot úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
-az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
-hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
-változatlansága igazolható (adatintegritás);
-a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
A Rabó Kapussuli olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.
A Rabó Kapussuli az adatkezelés során megőrzi
a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.
A Rabó Kapussuli esetleges informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen.

6. Milyen jogaid vannak a személyes adataid kezelésével kapcsolatban és hogyan biztosítjuk azok gyakorlását?
a) Hozzáférési jog: tájékoztatást kérhetsz arról, hogy milyen adataidat, milyen célra, mennyi ideig kezeljük, kinek adjuk át, honnan származnak az általunk kezelt adataid. Amennyiben a hozzáférési jog gyakorlása és az ilyen kérelem egyértelműen megalapozatlan, vagy ismétlődő jellege miatt túlzónak minősül (túlzónak tekintendő a naptári évente 2 tájékoztatás kérést meghaladó gyakoriságú tájékoztatás kérés ugyanazon adatkörre vonatkozóan), valamint minden további másolat kéréséért adminisztrációs díjat számítunk fel, amelynek mértéke: 10.000,- Ft /alkalom.
b) Helyesbítési jog: ha adataid változnak, vagy rosszul rögzítettük őket, kérheted adataid helyesbítését, javítását, pontosítását.
c) Törlési jog: a jogszabályban meghatározott esetekben kérheted, hogy az általunk kezelt adataidat töröljük.
d) Adatkezelés korlátozásához való jog: a jogszabályban meghatározott esetekben kérheted, hogy az adatkezelést korlátozzuk.
e) Tiltakozáshoz való jog: a jogos érdeken alapuló adatkezelés esetében tiltakozhatsz adataid kezelése ellen, ilyen esetben adataidat nem kezeljük tovább.
f) Adathordozhatósághoz való jog: a jelen tájékoztató mellékletében elhelyezett
adathordozási kérelem nyomtatvány kitöltésével kérheted adataid hordozását, amely jogod gyakorlásával kérheted, hogy a jogszabályban meghatározott típusú adataidat adjuk ki részedre, vagy ilyen külön kérésed és felhatalmazásod alapján adjuk át közvetlenül más, általad megjelölt szolgáltatónak.
Fenti kérelmeid elektronikusan, ügyfélszolgálati e-mail címünkre (info@raboczkikapusiskola.hu) küldött elektronikus levélben vagy a Szolgáltató székhelyére küldött postai levélben terjesztheted elő, ilyen kérelem benyújtása esetén a jogszabályban meghatározottak szerint járunk el és egy hónapon belül tájékoztatunk arról, hogy milyen intézkedéseket hoztunk a kérelmed
alapján.
g) Hozzájárulás visszavonásához való jog: amikor adataidat hozzájárulásod alapján kezeljük, akkor bármikor jogod van a hozzájárulásodat visszavonni, amely azonban nem érinti a hozzájárulásod visszavonását megelőző adatkezelésünk jogszerűségét. Hozzájárulásodat elektronikusan, ügyfélszolgálati e-mail címünkre (info@raboczkikapusiskola.hu) küldött elektronikus levélben vagy a Szolgáltató székhelyére küldött postai levélben vonhatod vissza.
h) Panasz jog: amennyiben adatkezelésünkkel kapcsolatban jogsérelem ért, jogod van panaszt benyújtani az illetékes felügyeleti hatósághoz:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Honlap: http://naih.hu
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834
Telefon: +36 (1) 391-1400
Telefax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 
A Rabó Kapussuli a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett ezt kéri, vagy az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, továbbá azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.
A Rabó Kapussuli a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha:
-a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
-a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
-a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
A Rabó Kapussuli – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 munkanap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.
A Rabó Kapussuli az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.
A Rabó Kapussuli az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.